Affiliatevoorwaarden

AFFILIATEVOORWAARDEN THEORIE OPLEIDING CENTRUM NEDERLAND.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Theorie Opleiding Centrum Nederland (T.O.C.Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22047711
(hierna: Affiliatiegever) en zijn wederpartij (hierna: Afiliatenemer).

Door zich te registreren op de website van T.O.C.Nederland gaat affiliatenemer akkoord met deze voorwaarden.

AFFILIATEOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

   • 1. Theorie Opleiding Centrum Nederland gevestigd te Hulst aan de Rubbensstraat 6 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer P.P.M.Vermeulen in de functie van eigenaar hierna te noemen “affiliategever”;
   • 2. gevestigd te aan de ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: , in de functie van hierna te noemen “affiliatenemer”;

In deze ook wel afzonderlijk genoemd “Partij” en samen “Partijen”.

In aanmerking nemende:

 • dat partijen met elkaar zijn overeengekomen, dat de Affiliatenemer met ingang van zich voor eigen rekening en risico toe zal leggen op de verkoop van producten en/of diensten die de Affiliategever produceert.
 • dat partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en bepalingen nader wensen te regelen.


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Definities

Site:
De internetsite www.tocnederland.nl

Affiliate:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en door affiliategever als affiliate is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site.

Artikelen:
Alle producten en/of diensten die worden aangeboden via de site van de affiliategever

Link:
Een link van een affiliateprogramma, die een bezoeker van een affiliatesite, redirect van de affiliatesite, naar die van affiliategever

Gebruiker:
Iedere gebruiker van het internet die zich via een affiliatesite door middel van een link naar de site van de affiliategever begeeft en zodoende één of meer producten afneemt.

Content:
Het aanbod van de diensten op de site, zoals tekst, afbeeldingen, etc.

Artikel 2: Aard overeenkomst

 • 1. De affiliategever verklaart de affiliatenemer te hebben aangesteld om met ingang van als affiliate op te treden. De affiliatenemer verklaart deze aanstelling op heden te hebben aangenomen en aanvaard
 • 2. Afiliatenemer opereert een website waar derden(‘bezoekers’) kennis kunnen nemen van informatie en/of overeenkomsten met affiliategever kunnen aangaan. Indien bezoekers een overeenkomst aangaan dankzij de affiliatedienst is dit met affiliategever en niet met affiliatenemer. Affiliatenemer zal affiliategever vrijwaren van alle aanspraken door bezoekers in het kader van nakoming van deze voorwaarden.
 • 3. Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.
 • 4. Affiliategever doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen bezoekers, geslotenovereenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van affiliatengever moeten worden opgevat als niet bindende indicaties.
 • 5. Bij aanmelding dient affiliatenemer de door affiliategever gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW Nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen. Affiliategever hanteert een selectieprocedure voor aanmelding. Affiliategever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.
 • 6. Na sluiting van de overeenkomst verstrekt affiliategever aan affiliatenemer een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee deze toegang krijgt tot een controlepaneel waarmee campagnes en verschuldigde vergoedingen in te zien zijn. Affiliatenemer is verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. Affiliategever is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan affiliatenemer verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, onder verantwoordelijkheid en risico van affiliatenemer gebeurt.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst en exclusiviteit

Deze affiliateovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 3 maanden. Na 3 maanden zal deze overeenkomst automatisch worden omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde duur.

Artikel 4: Gebruik

1. De affiliatenemer zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en of diensten niet door de affiliatenemer maar door affiliategever worden aangeboden.
2. De affiliatenemer is gerechtigd om de naam van affiliatenemer, het logo, zoals dat voorkomt op de site, en speciaal door affiliategever verspreid materiaal te gebruiken. Dit uitsluitend ten behoeve van het affiliateprogramma.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 dezes zal affiliatenemer de auteursrechten, merkenrecht en overige rechten van exclusieve aard van affiliategever en derden respecteren.
4. De affiliatenemer zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
5. Het is de affiliatenemer niet toegestaan het materiaal en de content welke aan affiliategever toebehoort, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen

 • a. Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
 • b. Het ongevraagd posten van grote aantallen berichten met dezelfde inhoud op nieuwsgroepen en forums.
 • c. Misleiding van derden

6. Het is onder meer, dus niet gelimiteerd, niet toegestaan dat de inhoud van de site van de affiliate:

 • a. Een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • b. Discrimineert
 • c. Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst
 • d. Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de affiliategever

7. De affiliatenemer zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies ter zake van de installatie en het gebruik van de link alsmede ter zake van de content.
8. Indien affiliategever hinder ondervindt van de installatie en het gebruik van de link door de affiliatenemer, is affiliategever gerechtigd de link te blokkeren.

Artikel 5: Betalingen / Tarieven

Uit te betalen commissie geschiedt op basis van geboekte omzet inclusief BTW per maand. Over deze omzet wordt naar gelang de hoogte van de omzet een bedrag uitgekeerd. De bedragen en of percentages van producten worden in de bijlagen weergegeven en omschreven. De affiliatienemer krijgt bij elke verkoop via de affiliatiegever automatisch een e-mail met daarin de relevante gegevens betreffende de verkoop. Een affiliatenemer kan alleen aanspraak maken op commissie indien de afnemers zich conformeren aan de verkoop.

Artikel 6: Uitbetalingen

De betaling van de commissie zal per maand plaatsvinden op rekeningnummer , ten name van te , te weten maximaal 10 dagen na het einde van het betreffend kwartaal. Affiliategever zal een factuur uitreiken aan affiliatenemer. Hierbij zal elektronisch worden gefactureerd.
Geen vergoeding is verschuldigd indien de verkoop plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 7: Beëindiging Affiliateovereenkomst

Affiliategever is te allen tijde zonder opgaaf van reden bevoegd deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van 2 weken.
Onverminderd haar overige rechten is affiliategever onder meer gerechtigd om de affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval dat:

 • 1. De affiliatenemer tekort komt in de nakoming van zijn/ haar verplichtingen dan wel in strijd met de algemene voorwaarden van affiliategever handelt;
 • 2. De site van de affiliatenemer naar oordeel van de affiliategever in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of de goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 • 3. Affiliategever op één of andere wijze schade van de affiliatenemer zou kunnen ondervinden
 • 4. De affiliatenemer in het kader van het affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens affiliategever of derden

Artikel 8: Gevolgen beëindiging Affiliateovereenkomst
Indien de affiliateovereenkomst om welke reden dan ook, is beëindigd:

 • 1. Worden de link(s) geblokkeerd en verbroken;
 • 2. Zullen alle verkopen tot dan toe worden verwerkt en verrekend volgens artikel 5 jo. artikel 6 dezes
 • 3. Is de affiliatenemer niet langer gerechtigd de naam, logo, geleverd materiaal en andere content van de affiliategever te gebruiken

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • 1. De affiliatenemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar eigen site
 • 2. De affiliatenemer staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart affiliategever terzake van alle aanspraken dienaangaande

Artikel 10: Wijziging en aanvulling

 • 1. Eventuele algemene voorwaarden van affiliategever maken geen deel uit van de overeenkomst
 • 2. Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 • 3. Affiliategever heeft het recht om de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan affiliatenemer.
 • 4. Als affiliatenemer een gewijzigde of aangevulde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze dertig dagende overeenkomst op te zeggen. Indien affiliatenemer dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).


Artikel 11: Overige bepalingen

 • 1. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de affiliatedienst.
 • 2. Affiliatenemer is niet gerechtigd deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hier uit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van affiliategever. Affiliategever is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overnemen.
 • 3. De door affiliategever ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij affiliatenemer kan aantonen deze versie niet authentiek is.
 • 4. Indien enige voor affiliategever relevante gegevens betreffende affiliatenemer veranderen, zal affiliategever hier onverwijld over informeren via het controlepaneel.

Artikel 12: Garantie

De Affiliategever garandeert de Affiliatenemer de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Artikel 13: Vertrouwelijke gegevens

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, welke als vertrouwelijk zijn aan te merken.

Artikel 14: Overmacht

Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

Artikel 15: ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.

Artikel 16: Concurrentiebeding

 • 1. Het is de Affiliatenemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Affiliategever binnen een tijdvak van 1 jaren na beëindiging van de Affiliateovereenkomst met betrekking tot de in artikel 2 genoemde producten en of diensten, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de Affiliategever te vestigen en/of te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.
 • 2. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt de Affiliatenemer ten behoeve van de Affiliatiegever een direct opeisbare boete van 7.500 euro zege zevenduizendvijfhonderd euro te vermeerderen met een boete van 2.000 euro zege tweeduizend voor elke dag dat de Affiliatenemer in overtreding blijft, onverminderd de bevoegdheid van de Affiliategever de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 17: Nederlands Recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de Affiliatenemer.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te op .

Handtekening Handtekening
Affiliategever De Affiliatenemer

(zet handtekening) (zet handtekening)

Bijlage 1:

Uit te betalen commissie geschiedt op basis van geboekte omzet inclusief BTW per maand. Over deze omzet wordt naar gelang de hoogte van de omzet een bedrag uitgekeerd. De bedragen en of percentages van producten worden hier weergegeven en omschreven.

1; Bij verkoop van een volledige theoriecursus in 1 dag voor de categorieën A (motor) en of B (auto) zal een vast bedrag maandelijks worden uitgekeerd van vijfentwintig euro inclusief Btw worden uitgekeerd per daadwerkelijke en betaalde aangebrachte leerling. De uitbetaling zal geschieden zoals partijen zijn overeengekomen.