Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 – Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theorie Opleiding Centrum Nederland een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2 – Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorie Opleiding Centrum Nederland zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Theorie Opleiding Centrum Nederland aan de cursist levert.

1.3 – CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theorie Opleiding Centrum Nederland die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5 – De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theorie Opleiding Centrum Nederland.

1.6 – Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7 – In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8 – De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theorie Opleiding Centrum Nederland deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 – Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theorie Opleiding Centrum Nederland niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Theorie Opleiding Centrum Nederland gedane aanbieding.

2.2 – De door Theorie Opleiding Centrum Nederland gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 – Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 – Een overeenkomst tussen Theorie Opleiding Centrum Nederland en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij Theorie Opleiding Centrum Nederland en Theorie Opleiding Centrum Nederland de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2 – Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theorie Opleiding Centrum Nederland uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theorie Opleiding Centrum Nederland aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 – Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Theorie Opleiding Centrum Nederland het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4 – Indien Theorie Opleiding Centrum Nederland nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 – Aanvang theorieopleiding

4.1 – De datum waarop Theorie Opleiding Centrum Nederland begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Theorie Opleiding Centrum Nederland en de cursist onderling afgesproken.

4.2 – Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theorie Opleiding Centrum Nederland te melden, waarna Theorie Opleiding Centrum Nederland en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Mits tenminste 7 dagen voor aanvang van de theorieopleiding wordt aangegeven. Indien minder dan 7 dagen het geval is wordt het hele bedrag in rekening gebracht aan Theorie Opleiding Centrum Nederland.

4.3 – Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Theorie Opleiding Centrum Nederland is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Opleiding Centrum Nederland.

Artikel 5 – Verplichtingen cursist

5.1 – De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theorie Opleiding Centrum Nederland gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theorie Opleiding Centrum Nederland daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 – Cursist dient zorg te dragen dat Theorie Opleiding Centrum Nederland alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 – Cursist zal de door Theorie Opleiding Centrum Nederland eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 – Eventuele schade aan de door Theorie Opleiding Centrum Nederland geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 – Verplichtingen Theorie Opleiding Centrum Nederland

6.1 – Theorie Opleiding Centrum Nederland verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2 – De Theorie Opleiding Centrum Nederland zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 – Theorie Opleiding Centrum Nederland is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theorie Opleiding Centrum Nederland aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Theorie Opleiding Centrum Nederland aangerekend kan worden.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 – De door Theorie Opleiding Centrum Nederland gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 – Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theorie Opleiding Centrum Nederland en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorie Opleiding Centrum Nederland te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Theorie Opleiding Centrum Nederland gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 – Betaling

8.1 – Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Theorie Opleiding Centrum Nederland te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 – Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Opleiding Centrum Nederland.

8.4 – Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theorie Opleiding Centrum Nederland gemaakt indien Theorie Opleiding Centrum Nederland op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 – Theorie Opleiding Centrum Nederland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan vodoen.
 • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theorie Opleiding Centrum Nederland voortvloeiende verplichting.
 • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden.
 • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorie Opleiding Centrum Nederland.
 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven.
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 – Indien Theorie Opleiding Centrum Nederland overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theorie Opleiding Centrum Nederland verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9- Examengarantie

9.1 – Theorie Opleiding Centrum biedt één gratis theorie herexamen aan mits de cursist aan de volgende voorwaarden heeft voldaan.

 • Cursist heeft in voorbereiding tot de cursus alle verkregen modules doorlopen.
 • Cursist heeft hierbij alle bijbehorende vragen doorlopen.
 • Cursist heeft alle bijbehorende proefexamens gemaakt.
 • Cursist heeft van alle bijhorende proefexamens er minimaal 4 achtereenvolgens met voldoende afgerond.
 • Cursist heeft in voorbereiding de klassikale theoriecursus gevolgd en de presentielijst daarbij ondertekend.

Artikel 10

10.1 – Theorie Opleiding Centrum Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 – Indien Theorie Opleiding Centrum Nederland ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theorie Opleiding Centrum Nederland gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 – Theorie Opleiding Centrum Nederland is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theorie Opleiding Centrum Nederland mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

11.2 – Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

11.3 – Theorie Opleiding Centrum Nederland kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

11.4 – Theorie Opleiding Centrum Nederland in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorie Opleiding Centrum Nederland geleverde zaken.

11.5 – Indien Theorie Opleiding Centrum Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theorie Opleiding Centrum Nederland beperkt tot directe schade.

11.6 – De cursist vrijwaart Theorie Opleiding Centrum Nederland tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 – Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorie Opleiding Centrum Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 – Cursist en Theorie Opleiding Centrum Nederland zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil.